كرم ضد آفتاب مچی SPF35 سان سیف

  • قدرت حفاظتی بالا و حمل بسیار آسان
  • مناسسب برای انواع پوست ها
  • نامرئی و بدون رنگ
  • حاوی عصاره جینگ سنگ،هیدروكسی پرولین
  • همراه با شی باتر، ویتامین C و E و دكسپانتنول

Sun Safe
http://www.sunsafecare.com
info@sunsafecare.com