كرم ضد آفتاب آقایان SPF 40 سان سیف

  • تنظیم ترشح سبوم و جلوگیری از ایجاد ظاهری براق
  • مناسب برای انواع پوست ها ،مخصوص آقایان
  • نامرئی بدون رنگ و اثر سفیدكنندگی
  • حاوی سپی كنترل A5، تی تری اویل، عصاره جینگ سنگ
  • همراه با عصاره چای سبز ،سالیسیلیك اسید

Sun Safe
http://www.sunsafecare.com
info@sunsafecare.com